آموزش محور

آذر 9, 1396

آموزش محور بودن دانشگاهای کشور

محمد نیمافر،عضو هیئت علمی دانشگاه در مازندران گفت: دانشگاه‌های کشور آموزش محور هستند، این در حالی است که دانشگاه باید پژوهش محور باشد. وی تصریح کرد: […]
سایت دانشجو