آقای دکتر بادامی

آذر 10, 1393

دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار

مدیریت (اداره کردن) می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. کسب و کار در تعریفی ساده، به هر تشکیلات (Arrangement) […]
سایت دانشجو