جولای 21, 2018

روابط مثلثاتی زوایای 30، 45 و 60 درجه

روابط مثلثاتی زوایای 30، 45 و 60 درجه سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت زوایای 30، 45 و 60 درجه را بصورت کسری (نه بصورت اعشاری) میخواهم. […]