سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت زوایای 30، 45 و 60 درجه را بصورت کسری (نه بصورت اعشاری) میخواهم.
مقدارشان را فراموش کرده ام. خواهشمندم اگر کسی بلد است، لطف کند پاسخ دهد.
با تشکر فراوان.