ژانویه 25, 2019

الحمراء، كاخ سرخ مسلمانان اسپانيا-گرانادا

كاخ الحمراء اسپانیا الحمراء یا كاخ سرخ كاخ الحمراء اسپانیا الحمراء یا كاخ سرخ، قصر و قلعه‌ای باستانی است كه محل اقامت خلفای مسلمان […]