نوامبر 29, 2018

نمایش اعداد به صورت خط میخی،مصری ،چینی،رومی و مایا

نمایش اعداد به صورت خط میخی، مصری، چینی، رومی و مایا 1- نمایش اعداد به صورت خط مصری باستان : http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/egypt/intro.htm 2-  نمایش اعداد […]