نمایش اعداد به صورت خط میخی،مصری ،چینی،رومی و مایا