نوامبر 17, 2018

انواع گل آذين

انواع گل آذین INFLORESCENCE آرایش گلها بر روی شاخه ها ممکن است به دو صورت الف) : نامحدود Indefinite و ب): محدود Definite باشد. […]