آگوست 8, 2018

شمارش افتراقی گلبولهای سفید

شمارش افتراقی گلبولهای سفید هدف : تعیین درصد لکوسیت ها در سلول اهمیت این آزمایش ۱. افزایش درصد ائوزینوفیل ها درخون می تواند دلیلی […]