نوامبر 29, 2018

کپکهای مهم صنعتی

کپکهای مهم صنعتی 1.موکور : هم در فساد و هم در تهیه بعضی از مواد غذایی دخالت دارد.موکور روکسی در فرایند امیلو برای ساکاریفیکاسیون نشاسته مورد […]