آگوست 8, 2018

تهیه ژل آگارز برای الکتروفورز

تهیه ژل آگارز برای الکتروفورز روش تهیه ژل آگارز در تهیه ژل آگارز از بافر و پودر آگارز استفاده می شود. نسبت این دو […]