نوامبر 15, 2018

ویسکوزیته سنتیکی و مطلق هوا در دماهای مختلف

ویسکوزیته سنتیکی و مطلق هوا در فشار اتمسفریک استاندارد در واحد انگلیسی Temperature – t – (oF) Dynamic Viscosity μ (lbf s/ft2) x 10-7 […]
جولای 21, 2018

چگالی هوا در دماهای مختلف

چگالی چیست؟ به بیان ساده چگالی به مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده گفته میشود. چگالی را با علامت ρ نشان می‌دهیم و […]