چک لیست چیست

نوامبر 29, 2018

چک لیست چیست؟

طبق تعریف چک لیست (فهرست کنترل) فهرست از پیش تهیه شده سؤالات یا دستوراتی است كه باید برای رسیدن به یك هدف خاص به اجرا در […]