نوامبر 29, 2018

برنامه یا ترفند برای فهمیدن تعداد صفحات پرینت شده

برنامه یا ترفند برای فهمیدن تعداد صفحات پرینت شده روش فهمیدن تعداد پرینت های انجام شده در سیستم. تعداد پرینت گرفته اگر کسی از […]