نوامبر 15, 2018

وظایف مسئول فنی

وظایف مسئول فنی چیست 1-مسئول فني بايد به صورت فعال در ساعات توليد و بسته بندي در کارخانه حضور داشته باشد و امور مربوطه […]