نوامبر 29, 2018

واکنش های اتر

واکنش های اتر نام‌گذاری اتر برای نامیدن اترها ، معمولا دو گروه متصل به اکسیژن را نام می‌بریم و به دنبال آن ، واژه […]