نوامبر 24, 2018

واستو شاسترا (دانش هم آهنگی محیطی )

واستو شرح می دهد که چگونه در طبيعت، پنج عنصر ( خاک، آب، آتش، هوا و فضا ) در تعادل کامل قرار دارند، اما […]