نوامبر 27, 2018

مقاله هموگلوبین (Hb)

هموگلوبین گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد که هموگلوبین مهمترین وفراوانترین پروتئین موجـود در گلبولهای قرمز بوده و نقش اساسی در حمل […]
جولای 21, 2018

مقادیر طبیعی هموگلوبین و هماتوکریت

میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون هموگلوبین نرمال مقادیر طبیعی هموگلوبین و هماتوکریت   بعد از تست خون اندیکس های خونی شما به دست می […]