نهاد های اجتماعی

نوامبر 29, 2018

نهاد های اجتماعی

نگرش کلی هر جامعه‌ای در ارتباط با بقا و رفع نیازهای اجتماعی اساسی خود ، وظایف یا کارکردهای مهمی بر عهده دارد. اعضای جدید […]