نوامبر 14, 2018

طریقه خواندن نماز احتیاط و سجده سهو

طریقه خوندن سجده سهو هم اینه : بعد سلام نماز بدون اینکه از حالت نماز خارج بشیم و حواسمون پرت بشه به   طریقه […]