نوامبر 18, 2018

آناتومی ( تشریح )

ناودان های para colic ناودان پاراکولیک راست در انتهای فوقانی خود به بن بست هپاتورنال راه می یابد. این ناحیه ممکن است با انتشار عفونت […]