نامه ی حضرت محمد(ص) به خسرو پرویز شاه ایران زمین

آگوست 9, 2018

نامه ی حضرت محمد(ص) به خسرو پرویز شاه ایران زمین

نامه ی حضرت محمد(ص) به خسرو پرویز شاه ایران زمین محمد(ص) به خسرو پرويز معروفترين افسانه ای که بمنظور مشروعيت دادن بدين حمله و […]