دسامبر 4, 2018

گزارش کار منگانومتری نمک مور

گزارش کار واسه منگانومتری نمک مور در رابطه با تیتراسیون اکسیداسیون و احیا(منگانمتری) و همچنین پرمنگنات پتاسیم kmno2 من هرچه قدر سعی کردم نتونستم […]