نوامبر 24, 2018

مقاله بررسی ادیان تاریخی

 بجای مقدمه ازکجا امده ام امدنم بهر چه بود بکجا میروم اخر ننمایی وطنم انسان اولیه از زمانی که عقلش به بیشتر از پر […]
نوامبر 22, 2018

مقاله لگاریتم

مقاله لگاریتم و کاربردهای آن در زندگی لگاریتم و کاربردهای آن در زندگی- بخش اول نظریه ها و قاعده های ریاضی، با کشف خود «هستی» […]
نوامبر 14, 2018

مقاله نگاهی به شعر صدای پای آب سهراب سپهری

آب را گل نکنیم‌: در فرودست انگار، کفتری می‌خورد آب‌. یا که در بیشة دور، سیره‌ای پَر می‌شوید. یا در آبادی‌، کوزه‌ای پُر می‌گردد. […]