مقاله هموگلوبین Hb

نوامبر 27, 2018

مقاله هموگلوبین (Hb)

هموگلوبین گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد که هموگلوبین مهمترین وفراوانترین پروتئین موجـود در گلبولهای قرمز بوده و نقش اساسی در حمل […]