مقاله مدیریت آموزش

دسامبر 7, 2018

مقاله مستند سازی فرایندها در مدیریت آموزش

مستند سازی فرایندها در مدیریت آموزش سعید هداوند- مدیر آموزش شرکت صاایران چکیده امروزه سازمان های پیشرو برای بهبود عملکرد کسب و کار، در […]