مقاله قاعده کلچکووسکی

نوامبر 29, 2018

مقاله قاعده کلچکووسکی

مقاله قاعده کلچکووسکی قاعده کلچکووسکی قاعده ای که در باره تعیین پایداری نسبی ( ترتیب پایداری ) تراز های انرژی در اتم ها وضع […]