دسامبر 4, 2018

مقاله خشکسالی چیست؟

خشکسالي يکي از پديده هاي جوي است که بخش هاي مختلف محيطي را در طول دوره حاکميت تحت تاثير قرار ميدهد. يکي از بخش […]