آگوست 8, 2018

زمهرير چيست

زمهرير چيست سادات اگر گناهي مرتكب شوند،در روز جزا با آتش عذاب مي شوند يا با زمهرير؟ مقصود از زمهرير چيست ؟و آيا گناه […]