نوامبر 24, 2018

واستو شاسترا (دانش هم آهنگی محیطی )

واستو شرح می دهد که چگونه در طبيعت، پنج عنصر ( خاک، آب، آتش، هوا و فضا ) در تعادل کامل قرار دارند، اما […]
نوامبر 17, 2018

عدد طلائی و معماری

استفاده از عدد طلائی در معماری از قرن ها پیش آغاز شد.قدیمی ترین بنایی که در آن از نسبت طلائی استفاده شده است در […]