آگوست 8, 2018

مصاحبه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مصاحبه دانشگاه صنعتی مالک اشتر سئوال : کسی میدونه مصاحبه دانشگاه مالک اشتر برای رشتۀ سیستم هدایت و کنترل چه جوریه؟ یعنی چه سوالایی […]