مدیریت بوروکراسی

نوامبر 20, 2018

نظریه مدیریت بوروکراسی

نظریه ی مدیریت بوروکراسی دیوانسالاری بور در لغت به معنای دفتر (محل کار) و کراسی به معنای حکومت است.کلمه ی بوروکراسی بهمعنای مختلفی چون دیوانسالاری ,عدم کارایی و سازمان های بزرگ […]