مجموعه شمارا

دسامبر 21, 2018

مقاله مجموعه شمارا

چطور می شه اثبات کرد که اعداد گویا شمارا می باشند لطفا کامل توضیح بدین بله، با وجود نامتناهی بودن مجموعه اعداد گویا این مجموعه قابل […]