دسامبر 21, 2018

مقاله مجموعه شمارا

چطور می شه اثبات کرد که اعداد گویا شمارا می باشند لطفا کامل توضیح بدین بله، با وجود نامتناهی بودن مجموعه اعداد گویا این […]