نوامبر 22, 2018

مقاله لگاریتم

مقاله لگاریتم و کاربردهای آن در زندگی لگاریتم و کاربردهای آن در زندگی- بخش اول نظریه ها و قاعده های ریاضی، با کشف خود «هستی» […]