نوامبر 14, 2018

سوال بیوشیمی

درود… اسید های غلیظ با قندهای 5 کربنه ایجاد آبگیری می کند و در نهایت منجر به ایجاد ترکیبی به اسم فورفورال میکند درسته؟ […]