سپتامبر 10, 2018

آموزش فرق بین cost و expense

Costعبارت است از هزینه هایی كه به بهای تمام شده تخصیص می یابند این هزینه ها در پایان دوره می تواند هزینه شود و […]