عملکرد شورای حل اختلاف

آگوست 4, 2018

وظایف شورای حل اختلاف

وظایف شورای حل اختلاف شرح وظايف عضو اول شوراهاي حل اختلاف در شعبات كيفري 1- اخذ اظهارات شاكي وگواه اول در صورت همراه بودن […]