نوامبر 14, 2018

مقاله نگاهی به شعر صدای پای آب سهراب سپهری

آب را گل نکنیم‌: در فرودست انگار، کفتری می‌خورد آب‌. یا که در بیشة دور، سیره‌ای پَر می‌شوید. یا در آبادی‌، کوزه‌ای پُر می‌گردد. […]