نوامبر 27, 2018

آنیلین و استانیلید

انواع آنیلین 1) تجاری 2) خالص شیمیایی کاربرد و مصارف 1) بطور وسیع در ساخت رنگهای نساجی و مواد میانی رنگهای نساجی استفاده می […]