نوامبر 29, 2018

گزارشكار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

1) اسپكتروفتومتر ناحیه مرئی 2) اسپكتروفتومتر ماورا بنفش 3) پلاریمتری 4) تعیین ضریب شكست مواد با رفركتومتر 5) اسپكتروفلوریمتری 6) اسپكتروفتومتری جذب اتمی 7) […]