نوامبر 18, 2018

بیو فیلم چیست؟

بیو فیلم چیست؟ به اجتماع سلول هاي میکروبی که محکم به سطحی اتصال پیدا می کنند و با یک ماتریکس اگزو پلی ساکاریدي که […]