سیم نول چه وظیفه ای دارد

جولای 23, 2018

سیم نول چیست و چه وظیفه ای دارد

سیم نول چیست سیم نول چیست و چه وظیفه ای دارد (نول جاییست که الکترون وجود ندارد پس اگر جایی الکترون باشد فاز، و […]