سری مک لورن (Mac laurin Series)

آگوست 6, 2018

سری مک لورن (Mac laurin Series)

سری مک لورن (Mac laurin Series) سری مکلورن به بسط تابع توسط سری تیلور حولنقطهٔ صفر گفته می‌شود. این سری به نام کالین مک لورن ریاضیدان […]