نوامبر 29, 2018

مقاله زاويه حمله چيست؟

زاويه حمله زاويه حمله كه آنرا با نماد آلفا نشان مي دهند ، اصطلاحي در آيروديناميك مي باشد كه بيان كننده زاويه برخورد بين […]