رنگ رودامین b

دسامبر 13, 2018

رنگ رودامین B

رنگ رودامین B رودامین B با فرمول شیمیایی C28H31N2O3Cl یک رنگ سنتزی است که در دسته رنگ های زانتن قرارمی گیرد. نام IUPAC آن N-[9-اورتو-کربوکسیل فنل)-6-(دی […]