دشت ها نام تورا می گویند

دسامبر 15, 2018

دشت ها نام تورا می گویند

شعر دشت ها نام تورا می گویند شاعر حمید مصدق با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها با تو اکنون چه فراموشیهاست چه کسی میخواهد من […]