نوامبر 15, 2018

دارويي براي آفت دهان اختراع شد

پودر گياهي براي درمان بيماري آفت دهان و زخم هاي دهاني از سوي دانشجوي دانشگاه آزاد خوراسگان اختراع شد. شاهين گوانجي رتبه اول اختراع جشنواره  داروی زخم دهان درمان زخم دهان […]