خشکسالی

دسامبر 4, 2018

مقاله خشکسالی چیست؟

خشکسالي يکي از پديده هاي جوي است که بخش هاي مختلف محيطي را در طول دوره حاکميت تحت تاثير قرار ميدهد. يکي از بخش هاي متاثر […]