دسامبر 18, 2018

حل معمای 8 (8puzzle) به روش های مختلف

حل معماي 8 (پازل 8 ) به روش هاي مختلف صورت مسئله: اين مسئله جورچين اعداد است! معمای 8 شامل یک صفحه 3×3 با […]