حل معادله غیر خطی

آگوست 8, 2018

حل معادله غیر خطی با تابع fsolve در متلب

حل معادله غیر خطی با تابع fsolve در متلب من می خواستم معادله غیر خطی زیر رو با تابع fsolve متلب حل کنم ولی […]